Regeringskansliet jobb - lediga jobb

Regeringskansliet jobb Regeringskansliet jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Regeringskansliet. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Regeringskansliet. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Kvalificerad jurist till rättssekretariatet vid Utbildningsdepartementet- Stockholm

 2. Projektmedarbetare med placering på Enheten för landsbygdens tillväxt- Stockholm

 3. Sekreterare till Utredningen Utvärdering av bredbandsstrategin N2012:06- Stockholm

 4. Två utredningssekreterare- Stockholm

 5. Personalkonsulent till RK Arbetsgivar- och kompetensenhet- Stockholm

 6. Personalhandläggare till Förvaltningsavdelningen- Stockholm

 7. Enhetsassistent till Skolenheten- Stockholm

 8. Handläggare vikariat Enheten för Samordning av samhällets krisberedskap- Stockholm

 9. Biträdande enhetschef- Stockholm

 10. Enhetsassistent- Stockholm

 11. Redaktionsledare till Information Rosenbad- Stockholm

 12. Kommunikatör till Information Rosenbad- Stockholm

 13. Enhetschef till EUI-sekretariatet- Stockholm

 14. Kvalificerad jurist till Rättssekretariatet på Förvaltningsavdelningen- Stockholm

 15. Jurist till Rättssekretariatet på Förvaltningsavdelningen- Stockholm

 16. Inköpare till RK IT- Stockholm

 17. Finansdepartementet söker Nationalekonom till prognosenheten- Stockholm

 18. Assistent till justitieministerns politiska stab- Stockholm

 19. Handläggare för djurskyddsfrågor till Djur- och livsmedelsenheten- Stockholm

 20. Personaldirektör- Stockholm

 21. Jurist/handläggare till energienheten- Stockholm

 22. Regeringen söker direktör och chef till Överklagandenämnden för studiestöd- Härnösand

 23. Handläggare till Polisenheten- Stockholm

 24. Myndighetshandläggare till Kemikalieenheten- Stockholm

 25. Handläggare för avfallsfrågor till Kemikalieenheten- Stockholm

 26. Kvalificerad jurist till straffrättsenheten- Stockholm

 27. EU-samordnare till Internationella sekretariatet- Stockholm

 28. Rättssakkunnig till konsumentenheten- Stockholm

 29. Administratör till Enheten för regional tillväxt, Näringsdepartementet- Stockholm

 30. Administratör till Enheten för Regional tillväxt, Näringsdepartementet- Stockholm

 31. Handläggare till enheten för Marknad och konkurrens- Stockholm

 32. Budgetsamordnare/controller till Enheten för verksamhetsstöd- Stockholm

 33. Rättssakkunnig till enheten för processrätt och domstolsfrågor- Stockholm

 34. Assistent till Ekonomiska avdelningen- Stockholm

 35. Chef för enhet 3 vid budgetavdelningen- Stockholm

 36. Huvudsekreterare och utredningssekreterare- Stockholm

 37. Regeringen söker direktör och chef till Myndigheten för kulturanalys- Stockholm

 38. Regeringen söker generaldirektör och chef till Statens kulturråd- Stockholm

 39. Nationalekonomer till enheten för offentliga finanser- Stockholm

 40. Rättssakkunnig till enheten för fastighetsrätt och associationsrätt- Stockholm


Mer beskrivning

Kvalificerad jurist till rättssekretariatet vid Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning, folkbildning, högre utbildning, forskning och studiefinansiering. Vidare ansvarar departementet för jämställdhetspolitik, ungdomspolitik och politik för det civila samhället samt för samordning av forskningsfrågor inom regeringen. Departementet ansvarar även för internationella frågor och EU-frågor inom dessa ansvarsområden. Rättssekretariatet deltar i allt författningsarbete samt svarar för juridisk rådgivning och granskning inom departementet. I sekretariatet ingår även registratorskontoret. Vid sekretariatet arbetar 20 personer, de flesta jurister med domstolsbakgrund. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att delta i utarbetande av lagar och andra författningar, propositioner och lagrådsremisser samt att upprätta och granska förslag till beslut i regeringsärenden, avtal m.m. I arbetet ingår också att lämna upplysningar och råd i juridiska frågor till den politiska ledningen och till departementets sakenheter och övriga sekretariat. Utöver den nationella lagstiftningen omfattar arbetet också EU-frågor och andra internationella frågor inom departementets ansvarsområde. Arbetet är omväxlande och ibland mycket intensivt. Vi söker dig som har en juristexamen på 270 hp eller motsvarande examen och som är hovrätts- eller kammarrättsassessor eller har likvärdig erfarenhet av annat kvalificerat juridiskt arbete. Du har förmåga att göra djupgående rättsliga analyser liksom att överblicka hela rättsområden. Du har god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Du har ett gott omdöme och är noggrann. Du fokuserar på att söka lösningar på problem. Erfarenhet från Regeringskansliet är meriterande. Anställningen är ett vikariat t.o.m. den 31 augusti 2014 med placering i Stockholm. För anställningen tillämpas Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Ange diarienummer U2013/4425/SAM. Sista dag för att registrera ansökan är den 26 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga Kvalificerad jurist till rättssekretariatet vid Utbildningsdepartementet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kvalificerad jurist till rättssekretariatet vid Utbildningsdepartementet

Projektmedarbetare med placering på Enheten för landsbygdens tillväxt
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Landsbygdsdepartementet har huvudansvaret för landsbygdsfrågorna och därmed ett brett ansvarsområde. Det omfattar landsbygdsutveckling, jordbruket och dess miljöfrågor, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, växt- och djurfrågor, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de gröna näringarna. Departementet har också en viktig roll som samordnare av regeringens vision om Sverige - det nya matlandet, där syftet är att skapa fler jobb och tillväxt genom god mat och upplevelser. EU-samarbetet påverkar starkt en stor del av Landsbygdsdepartementets ansvarsområden. En s.k. partnerskapsöverenskommelse ska upprättas mellan Europeiska kommissionen och resp. medlemsland som omfattar sammanhållningspolitiken, landsbygdspolitiken och fiskeripolitiken. Partnerskapsöverenskommelsen ska redogöra för hur Sverige avser att använda strukturfonderna, jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och havs- och fiskefonden under perioden 2014-2020. Partnerskapsöverenskommelsen ska innehålla de politiska målen för genomförandet av fonderna i Sverige, val av tematiska insatser samt en redogörelse för hur de kopplas till Europa 2020-strategin och utvecklingen i landet. Partnerskapsöverenskommelsen ska tas fram i samarbete med aktörer i ett brett partnerskap och ska bygga på en analys av nationella och regionala utvecklingsbehov. Arbetsuppgifterna innebär att, tillsammans med projektledaren och i samverkan med medarbetare vid Närings-, Arbetsmarknads- och Landsbygdsdepartementen, utarbeta den svenska partnerskapsöverenskommelsen. I arbetet ingår att sammanställa underlag och analyser samt ansvara för kontakter och beredning inom Regeringskansliet likväl som kontakter med externa aktörer och myndigheter. Arbetet kommer också att innebära förhandlingar internt inom Regeringskansliet och med Europeiska kommissionen. Vi söker dig som har en akademisk examen och med erfarenhet av kvalificerat arbete inom något eller några av de aktuella områdena. Vidare har du erfarenheter från statsförvaltningen, myndighet och/eller Regeringskansliet. Det är meriterande om du har erfarenheter av analys- och utredningsarbete och av EU-frågor generellt. Ditt arbete präglas av kvalitet och resultat samt gott omdöme, initiativkraft och god samarbetsförmåga. Du är drivande, effektiv och har förmåga att hantera många frågor samtidigt. Vi förutsätter att du har god skriftlig och muntlig framställningsförmåga i både svenska och engelska. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. årsskiftet. Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 8 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-12
Sök fler jobb liknande: lediga Projektmedarbetare med placering på Enheten för landsbygdens tillväxt jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektmedarbetare med placering på Enheten för landsbygdens tillväxt

Sekreterare till Utredningen Utvärdering av bredbandsstrategin N2012:06
Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen. Utredningen Utvärdering av bredbandsstrategin, tillsattes den 13 december 2012 och har i uppdrag att göra en utvärdering av delar av regeringens bredbandsstrategi. Det innebär att det i utredningen ska göra en uppföljning av hur tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till målen som anges i regeringens bredbandsstrategi och i den digitala agendan för Europa. För att främja bredbandsutbyggnad ska utredaren även göra en närmare analys av bredbandsstrategins insatsområden Offentliga aktörer på marknaden och Bredband i hela landet. Arbetsuppgifterna innebär att: • följa upp hur tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi och vid behov föreslå eventuella justeringar av bredbandsstrategin med syftet att möjliggöra för marknaden att åstadkomma den täckningsgrad för bredband som anges i målen för bredbandsstrategin, • utreda hur kommuners agerande i olika roller påverkar bredbandsutbyggnaden och utreda möjligheterna att inrätta ett Infrastructure Clearing House (ICH) enligt förslag från Post- och telestyrelsen eller föreslå en annan lösning för att främja samordning och samförläggning för bredbandsutbyggnad. Delbetänkandet (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/219054) lämnades in i juni 2013 och slutredovisning av uppdraget är beräknat ske senast den 31 december 2013. Uppdragstiden kan komma att förlängas. I delbetänkandet redovisas resultaten av utredningen när det gäller stöd som kan användas till bredbandsutbyggnad (insatsområdet Bredband i hela landet). Vi söker dig som har en djup kunskap inom bredbandsområdet eller en bakgrund inom utredningsarbete och erfarenhet av projektledning. Du har en akademisk examen, eller motsvarande och har en god förmåga att föra dialog med olika aktörer inom området. Du är analytisk och uttrycker dig väl i skrift. Har du både kunskap inom bredbandsområdet och erfarenhet av utredningsarbete är det en merit. Du kan läsa hela kommittédirektivet på http://www.regeringen.se/sb/d/15703/a/205979 Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 2013-08-11. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Sekreterare till Utredningen Utvärdering av bredbandsstrategin N2012:06 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sekreterare till Utredningen Utvärdering av bredbandsstrategin N2012:06

Två utredningssekreterare
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Landsbygdsdepartementet har huvudansvaret för landsbygdsfrågorna och därmed ett brett ansvarsområde. Det omfattar landsbygdsutveckling, jordbruket och dess miljöfrågor, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, växt- och djurfrågor, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de gröna näringarna. Departementet har också en viktig roll som samordnare av regeringens vision om Sverige - det nya matlandet, där syftet är att skapa fler jobb och tillväxt genom god mat och upplevelser. EU-samarbetet påverkar starkt en stor del av Landsbygdsdepartementets ansvarsområden. En särskild utredare ska utreda konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion och ge förslag till en strategi och åtgärder för en livskraftig svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion. Utredningsdirektiven (dir. 2013:20) finns på regeringens hemsida. Arbetsuppgifterna innebär att i nära samarbete med utredaren och berörda parter ta fram underlag för utredarens ställningstaganden samt ansvara för och skriva olika delar i utredningens betänkande. Vi söker dig som har relevant akademisk examen, ett intresse för samt erfarenhet av företags- och näringslivsutveckling och samhällsekonomi. Du har mycket god förmåga att arbeta självständigt och att analysera, sammanställa och redovisa komplicerade förhållanden. Du är driven, analytisk, strukturerad och har en god samarbetsförmåga. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Anställningarna är tidsbegränsade. Tillträde snarast möjligt. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 8 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Två utredningssekreterare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Två utredningssekreterare

Personalkonsulent till RK Arbetsgivar- och kompetensenhet
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor. Vi är ca 600 anställda med en bred och skiftande kompetens som hanterar bland annat förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, IT-stöd, arkiv och diarier, bibliotek samt kommunikation. Förvaltningsavdelningen ansvarar även för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. RK Arbetsgivar- och kompetensenhet ansvarar för Regeringskansliets arbetsgivarfrågor och gemensamma kompetensförsörjningsfrågor. Med kompetensförsörjning avses frågor inom ramen för hela processen att attrahera, rekrytera, utveckla och ställa om kompetens. Arbetsgivarfrågor avser bland annat arbetsrätt, förhandlingar, omställning, arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet- och mångfald, kris- och bemanningsstöd samt psykosocialt samtalsstöd. Enhetens ansvar består av stödjande, operativa och strategiska åtgärder. Som personalkonsulent/internkonsult arbetar du med ett brett perspektiv på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Du arbetar konsultativt på RK-övergripande nivå och ger råd och stöd till chefer och departementens personalfunktioner avseende ledarskap, individ- och grupprocesser, rehabilitering och individuella omställningsärenden. Du ger även stöd till medarbetare i psykosociala frågor och karriärväxling. Du förbereder och genomför utbildningar och seminarier samt tar fram riktlinjer inom arbetsmiljöområdet. Vidare ger du även psykosocialt krisstöd till organisationen vid allvarliga händelser. Som personalkonsulent är du både strateg och praktiker. Vi söker dig som vill ha en central roll i utvecklingen av det strategiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet i Regeringskansliet. Detta innebär att driva översyn och förändring, forma stödjande strukturer samt arbeta med utbildning och implementering – från hälsofrämjande insatser till ett aktivt rehabiliteringsarbete med huvudsakligt fokus på rollen som arbetsgivarföreträdare och ledare. Du har adekvat högskoleexamen med mångårig erfarenhet av psykosocialt arbetsmiljöarbete samt av ledarskapsområdet. Du har erfarenhet av chefshandledning/chefscoachning samt av grupputveckling, gärna som certifierad användare av någon etablerad grupputvecklingsmetodik. Du håller dig uppdaterad inom sakområdet och har dokumenterad erfarenhet och kompetens inom samtalsmetodik, beteendevetenskap och psykosocialt krisstöd samt grundläggande arbetsrättsliga kunskaper. Du är van att bedöma individers behov av insatser i främjande, förebyggande eller rehabiliterande syfte. Det är meriterande om du har steg 1-utbildning i psykoterapi. Som person är du strategisk och drivande och har mycket god förmåga att etablera och bibehålla relationer. Du är trygg, analytisk, har integritet och förmår att arbeta med både verksamhets- och individperspektiv. Vidare har du en god pedagogisk förmåga samt en vana att inta ett arbetsgivarperspektiv. Anställningen är tillsvidare, med 6 månaders provanställning och tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Fackliga företrädare är Jens Skoglund och Ewa Garcia för ST, Johan Strokirk för Saco och Erik Wilhelmsson för SEKO. Samtliga nås via växeln på tel. 08-405 10 00. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 11 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Personalkonsulent till RK Arbetsgivar- och kompetensenhet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Personalkonsulent till RK Arbetsgivar- och kompetensenhet

Personalhandläggare till Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor. Vi är ca 600 anställda med en bred och skiftande kompetens som hanterar bland annat förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, IT-stöd, arkiv och diarier, bibliotek samt kommunikation. Förvaltningsavdelningen ansvarar även för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Arbetsuppgifterna innebär att arbeta brett inom HR-området med t.ex. rekrytering, kompetensutveckling, rehabilitering, arbetsrättsliga frågor, förhandlingar och utredningsarbete. Du kommer att vara kontaktperson i samtliga dessa frågor gentemot cheferna inom FA. Vidare kommer du att arbeta såväl strategiskt som operativt genom att på olika sätt medverka i att ta fram underlag och handlägga ett brett spektrum av HR-ärenden fram till beslut. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegerna i personalfunktionen med målet att vara ett effektivt stöd till ledningen och chefer genom att driva, utveckla, samordna och handlägga samtliga förekommande personalfrågor. Vi söker dig som har en akademisk utbildning med PA-inriktning samt minst fem års erfarenhet av kvalificerat och självständigt HR-arbete, gärna inom offentlig sektor. Vi ser gärna att du har arbetat inom något eller några av områdena arbetsrätt/förhandlingar, strategisk kompetensförsörjning och strategiskt lönebildningsarbete. För att vara framgångsrik i befattningen krävs att du har ett utvecklings- och lösningsinriktat förhållningssätt och att du är självständig och initiativkraftig. Vidare har du förmåga att driva frågor med energi och uthållighet. Du har lätt för, och tycker det är roligt, att skapa och underhålla kontakter. Det är viktigt för dig att arbeta i en grupp och du har god samarbetsförmåga. Du är lyhörd för behov och önskemål samtidigt som du har integritet och gott omdöme. Befattningarna, som omfattar heltid, är ett vikariat om ca 12 månader och en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Befattningarna är placerade i säkerhetsklass och registerkontroll kommer att göras. Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Fackliga företrädare är Jens Skoglund och Ewa Garcia för ST, Johan Strokirk för Saco och Erik Wilhelmsson för SEKO. Samtliga nås via växeln på tel. 08-405 10 00. Du ansöker genom att klicka på "Ansök" nedan alternativt "Ansök via extern webbplats" om du läser annonsen på Platsbanken. Vi har tyvärr inte möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via direktadresserad e-post. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 11 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Personalhandläggare till Förvaltningsavdelningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Personalhandläggare till Förvaltningsavdelningen

Enhetsassistent till Skolenheten
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning, folkbildning, högre utbildning, forskning och studiefinansiering. Vidare ansvarar departementet för jämställdhetspolitik, ungdomspolitik och politik för det civila samhället samt för samordning av forskningsfrågor inom regeringen. Departementet ansvarar även för internationella frågor och EU-frågor inom dessa ansvarsområden. Skolenheten ansvarar för frågor som rör förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer. Enheten ansvarar för berednings- och analysarbete samt budgetarbete inom hela området samt en rad övergripande frågor som rör lärar- och skolledarfrågor, läroplans- och kursplanefrågor, elevhälsa m.m. Enheten har vidare myndighetsansvar för Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sameskolstyrelsen. Arbetsuppgifterna innebär att svara för löpande administrativt arbete och stöd åt enheten och enhetschefen, vilket omfattar bland annat mötesadministration, ärendehantering, administration av interpellationer och riksdagsfrågor, beredningslistor samt fakturakontering. Dessutom ingår hantering av stora textmassor, till exempel propositioner och rapporter. En viktig uppgift är att upprätthålla och utveckla administrativa rutiner för enheten. Du kommer också att vara en del i departementets nätverk för assistenter, där du tillsammans med dina kollegor får möjlighet att utveckla det administrativa stödet på departementet. Vi söker dig som har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna med erfarenhet från Regeringskansliet. Du har lägst gymnasieutbildning eller motsvarande och god IT kompetens med goda kunskaper i Microsoft Office. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift och motsvarande kunskaper i engelska på grundläggande nivå. Det är meriterande med erfarenhet av Regeringskansliets mallar. Som person är du serviceinriktad, noggrann och ordningsam med en förmåga att strukturera det egna arbetet. Du har god samarbetsförmåga och även förmåga att arbeta självständigt. Arbetet ställer krav på att du är flexibel och stresstålig då det tidvis är mycket att göra. Du vill utvecklas i din yrkesroll och har ett intresse av att bidra till utvecklingen av administrativa rutiner. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 6 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post. Tjänsten är en tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetsassistent till Skolenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetsassistent till Skolenheten

Handläggare vikariat Enheten för Samordning av samhällets krisberedskap
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Försvarsdepartementet ansvarar inom Regeringskansliet för det militära försvaret och samordningen av samhällets krisberedskap. Myndigheter under departementets ansvarsområde är bl.a. Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Kustbevakningen. Departementet har ca 150 anställda, varav 13 är utlandsstationerade. Enheten för samordning av samhällets krisberedskap (SSK) ansvarar för de områden som sammantaget täcker det civila samhällets beredskapsförberedelser från fredstida olyckor och störningar via extrema fredstida krissituationer till krig samt EU-frågor och internationella frågor. I ansvaret ingår att utarbeta förslag till inriktning av arbetet med samhällets krisberedskap. Till enheten hör bl.a. frågor om räddningstjänst, transporter av farligt gods, brandfarliga och explosiva varor, beredskap mot kemikalieolyckor och stora industriolyckor, sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss, internationella katastrofinsatser samt övriga internationella frågor inom enhetens ansvarsområde. Dina arbetsuppgifter består i att utveckla och driva arbetet med att öka säkerheten och beredskapen för oavsiktliga och avsiktliga CBRNE-händelser (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen) nationellt, inom ramen för EU-samarbetet men också internationellt. Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller annat relevant område. Som person har du god förmåga att samarbeta med andra, du är flexibel i ditt sätt och trivs med att arbeta i en kunskapsintensiv miljö där tempot ofta är högt. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är meriterande med erfarenhet av de aktuella frågorna och att ha arbetat inom Regeringskansliet eller vid en statlig myndighet. För anställning i Försvarsdepartementet krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Tjänsten avser ett vikariat med startdatum enligt överenskommelse t.o.m. 2014-07-31. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är 2013-08-07. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare vikariat Enheten för Samordning av samhällets krisberedskap jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare vikariat Enheten för Samordning av samhällets krisberedskap

Biträdande enhetschef
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Finansdepartementet utarbetar riktlinjer för den ekonomiska politiken och finanspolitiken. Departementet samordnar den statliga budgeten, skattepolitiken samt deltar i internationellt ekonomiskt samarbete. Även tull-, finansmarknad, kommunal ekonomi, kommunal lagstiftning och spelmarknad hör till ansvarsområdet liksom statligt ägande. Departementet har drygt 450 anställda. Skatte- och tullavdelningen, som har ca 90 medarbetare, ansvarar inom Regeringskansliet för frågor och lagstiftning om skatter, tullar och socialavgifter och består av fyra enheter, varav tre juristenheter. Utöver juristenheterna finns en skatteekonomisk enhet. Frågor med EU -rättslig anknytning har stor betydelse för verksamheten på avdelningen. Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor (S3) ansvarar för den lagstiftning som rör taxering, skattebetalning och indrivning, skattekontroll och skattebrott, registerfrågor, folkbokföring, internationella skatteavtal och andra internationella frågor, tullpolicy, tullagstiftning och tullförfaranden nationellt och inom EU och frågor om tullsamarbete inom EU och med tredje land samt myndighetsstyrning av Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Bokföringsnämnden. Enheten leds av en enhetschef som biträds av två biträdande enhetschefer. Till enheten söks nu en biträdande enhetschef för vissa internationella frågor. Arbetsuppgifterna innebär att med huvudmans ansvar hantera vissa internationella frågor inom enhetens lagstiftningsområde, men även att biträda enhetschefen i olika frågor. Vi söker dig som är kvalificerad jurist med mycket goda vitsord. Vi förutsätter att du har erfarenhet från kvalificerat lagstiftningsarbete i Regeringskansliet. Du bör ha erfarenhet från ett eller flera av enhetens sakområden, men även av gemenskapsrättsliga frågor. Arbetet förutsätter att du kan leda och fördela arbete. Som allmänna krav gäller dessutom att du har god samarbetsförmåga, kan arbeta såväl självständigt som i grupp, har god analytisk förmåga och helhetssyn samt har god förmåga att förstå och verka i en politisk styrd organisation. Arbetet ställer stora krav på förmågan att uttrycka sig i tal och skrift. Goda kunskaper i engelska förutsätts. Mer information lämnas av departementsrådet Fredrik Löfstedt, tfn. 08-405 27 08, 070-263 95 06, Fackliga företrädare är för SACO Peter Österberg, tfn 08-405 48 97 och för ST Lotta Nordqvist, tfn 08-405 16 62.Upplysningar om anställningsvillkor lämnas av Jakob Petruson på personalenheten, tfn. 08-405 1958. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev märkt med referensnummer Fi2013/2523. Sista dag för att registrera ansökan är den 15 augusti 2013. Tillträde snarast. Lön sätts efter kompetens och tidigare erfarenhet.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande enhetschef jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande enhetschef

Enhetsassistent
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Finansdepartementet utarbetar riktlinjer för den ekonomiska politiken och finanspolitiken. Departementet samordnar den statliga budgeten, skattepolitiken samt deltar i internationellt ekonomiskt samarbete. Även tull-, finansmarknad, kommunal ekonomi, kommunal lagstiftning och spelmarknad hör till ansvarsområdet liksom statligt ägande. Departementet har drygt 450 anställda. Skatte- och tullavdelningen, som har ca 90 medarbetare, ansvarar inom Regeringskansliet för frågor och lagstiftning om skatter, tullar och socialavgifter och består av fyra enheter, varav tre juristenheter. Utöver juristenheterna finns en skatteekonomisk enhet. Frågor med EU -rättslig anknytning har stor betydelse för verksamheten på avdelningen. Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor (S3) ansvarar för den lagstiftning som rör taxering, skattebetalning och indrivning, skattekontroll och skattebrott, registerfrågor, folkbokföring, internationella skatteavtal och andra internationella frågor, tullpolicy, tullagstiftning och tullförfaranden nationellt och inom EU och frågor om tullsamarbete inom EU och med tredje land samt myndighetsstyrning av Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Bokföringsnämnden. Arbetsuppgifterna innebär att ge administrativt stöd till enhetschef och till enhetens handläggare. Detta inkluderar bland annat ansvar för administrationen av enhetens handläggning av ärenden, planering inför genomgångar med den politiska ledningen och upprättande av beredningslistor inför regeringssammanträden. I arbetsuppgifterna ingår även allmänt administrativt arbete och viss ekonomihantering. Vidare kommer du delta i att utveckla enhetens rutiner och arbetssätt. Vi söker dig som har gymnasial utbildning och erfarenhet av att arbeta som assistent i en större organisation eller företag. I arbetet ingår många kontakter såväl internt som externt vilket innebär att du måste vara flexibel, ha en positiv och utåtriktad läggning och stor integritet. Du har god organisations- och prioriteringsförmåga, du måste ha lätt för att sätta dig in i arbetsuppgifterna, samarbeta, ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du är noggrann och serviceinriktad. Du är en van datoranvändare och har goda kunskaper i Officepaketet. Du har förmåga att hantera många uppgifter, ibland under tidspress. Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet av liknande arbete inom Regeringskansliet eller från annan statlig myndighet är meriterande. Mer information lämnas av departementsrådet Fredrik Löfstedt, tfn. 08-405 27 08, 070-263 95 06, Fackliga företrädare är för SACO Peter Österberg, tfn 08-405 48 97 och för ST Lotta Nordqvist, tfn 08-405 16 62. Du ansöker genomatt registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev märktmed referensnummer Fi2013/2524. Sista dag för att registrera ansökan är den 4 september 2013. Lön sätts efter kompetens och tidigare erfarenhet.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetsassistent jobb, Enhetsassistent Stockholm, Enhetsassistent Regeringskansliet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetsassistent

Redaktionsledare till Information Rosenbad
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor. Vi är ca 600 anställda med en bred och skiftande kompetens som hanterar bland annat förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, IT-stöd, arkiv och diarier, bibliotek samt kommunikation. Förvaltningsavdelningen ansvarar även för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Information Rosenbad ansvarar för att utveckla, förvalta och redaktionellt samordna Regeringskansliets gemensamma kommunikationskanaler och Regeringskansliets varumärke. På Information Rosenbad finns Regeringskansliets centrala presstjänst. Till enheten hör även myndighetens bibliotek som arbetar med kvalificerade bibliotekstjänster och nyhetsbevakning till tjänstemän och politiker. Totalt arbetar cirka 50 personer på Information Rosenbad. Ett arbete pågår för att utveckla Regeringskansliets kommunikationsverksamhet i syfte att göra den mer effektiv, tydlig och ändamålsenlig. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbetsleda Information Rosenbads redaktion. Redaktionen arbetar integrerat med olika kommunikationsinsatser internt och externt. Redaktionen nyhetsvärderar, prioriterar, genomför och utvärderar löpande olika kommunikationsinsatser. I redaktionen ingår webbredaktörer, webb-tv-redaktör, intranätredaktörer, fotograf samt personal för produktioner av webb-tv och presskonferenser. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att: • Leda de dagliga och veckovisa redaktionsmötena och fatta löpande beslut. • Vara tillgänglig för redaktionens medarbetare för avstämningar. • Se till att upprätta publiceringsplaner och att de sprids till departementen. • Följa upp det redaktionella arbetet löpande och avrapportera till sektionschefen. • Kunna tjänstgöra som informatör i beredskap vid enheten. • Driva egna kommunikationsprojekt. • Driva utveckling av redaktionens arbetsmetoder. Som redaktionsledare rapporterar du till sektionschefen och har en personalledande funktion men inte budget- eller personalansvar. Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsledning vid en större redaktion eller kommunikationsavdelning, alternativt har längre erfarenhet av arbete som reporter/informatör i kombination med en ambition att gå in i en första arbetsledande roll. Du har en strategisk blick och kan sätta in det redaktionella arbetet i ett större sammanhang. Oftast är tempot högt vilket ställer krav på stresstålighet och att ändå kunna leverera hög kvalitet i rätt tid. Du är målmedveten, uthållig och har mycket god social förmåga såväl i det interna arbetet som gentemot uppdragsgivare i organisationen. Du har intresse och förmåga att leda andra genom att skapa engagemang och delaktighet. Du har mycket god stilistisk förmåga och uttrycker dig väl på svenska och på engelska. Du har också förmåga att etablera och behålla relationer i olika sammanhang. Du bör ha gedigen kunskap av att arbeta användarcentrerat med webb och intranät och en djup förståelse för webben som kanal. Har du erfarenhet från en politiskt styrd organisation och erfarenhet av kriskommunikationsarbete är det meriterande. Befattningen, som omfattar heltid, är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och registerkontroll kommer att genomföras. Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Fackliga företrädare är Jens Skoglund och Ewa Garcia för ST, Johan Strokirk för Saco och Erik Wilhelmsson för SEKO. Samtliga nås via växeln på tel. 08-405 10 00. Du ansöker genom att klicka på "Ansök" nedan alternativt "Ansök via extern webplats" om du läser annonsen på Platsbanken. Vi har tyvärr inte möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via direktadresserad e-post. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 5 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Redaktionsledare till Information Rosenbad jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Redaktionsledare till Information Rosenbad

Kommunikatör till Information Rosenbad
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor. Vi är ca 600 anställda med en bred och skiftande kompetens som hanterar bland annat förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, IT-stöd, arkiv och diarier, bibliotek samt kommunikation. Förvaltningsavdelningen ansvarar även för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Enheten Information Rosenbad är Regeringskansliets gemensamma kommunikationsfunktion. Enheten utvecklar, samordnar och förmedlar intern och extern information om regeringens arbete och Regeringskansliets verksamhet. Information Rosenbad ansvarar för att utveckla, förvalta och redaktionellt samordna Regeringskansliets gemensamma kommunikationskanaler och Regeringskansliets varumärke. På Information Rosenbad finns Regeringskansliets centrala presstjänst. Till enheten hör även myndighetens bibliotek som arbetar med kvalificerade bibliotekstjänster och nyhetsbevakning till tjänstemän och politiker. Totalt arbetar cirka 50 personer på Information Rosenbad. Ett arbete pågår för att utveckla Regeringskansliets kommunikationsverksamhet i syfte att göra den mer effektiv, tydlig och ändamålsenlig. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med olika typer av informations- och kommunikationsuppdrag, strategiskt såväl som operativt, i samverkan med Förvaltningsavdelningens ledning och enheter. Du ingår i en grupp av kommunikatörer med liknande arbetsuppgifter. I ansvaret ligger att bistå med kommunikativt stöd till olika aktiviteter och projekt inom Regeringskansliet och Förvaltningsavdelningen. Du tar fram och är med i genomförande av kommunikationsplaner, stödjer chefer och ledning i kommunikationsfrågor samt genomför workshops, utvärderingar och skribentuppdrag. Du deltar även i förvaltningen av Regeringskansliets kommunikationsramavtal med externa leverantörer. Att skapa goda relationer och förtroende i organisationen är centralt i arbetet. Uppdraget kan även omfatta beredskapsarbete utanför ordinarie arbetstid där du förväntas kunna arbeta med en större bredd av enhetens ansvarsområden som mediefrågor, webbpublicering och omvärldsbevakning. Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av arbete som kommunikatör och som har universitets- eller högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Erfarenhet från en större organisation med flera beslutsnivåer och/eller från en myndighet är meriterande, liksom erfarenhet av strategiskt stöd till ledning och av att projektleda större kommunikationsuppdrag samt erfarenhet från inköp/upphandlingar inom kommunikationsområdet. Du är självgående och drivande och mycket bra på att uttrycka dig på svenska, i både tal och skrift. Du är intresserad av samhällsfrågor och är mån om att följa utvecklingen inom kommunikationsområdet. Du har lätt för att ta till dig komplex information och göra den begriplig på ett pedagogiskt sätt. Du har förmåga att hantera hög arbetsbelastning, leverera inom stundtals korta tidsramar. Du har gott omdöme och du stimuleras av att arbeta i grupp. Befattningen, som omfattar heltid, är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och registerkontroll kommer att genomföras. Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Fackliga företrädare är Jens Skoglund och Ewa Garcia för ST, Johan Strokirk för Saco och Erik Wilhelmsson för SEKO. Samtliga nås via växeln på tel. 08-405 10 00. Du ansöker genom att klicka på "Ansök" nedan alternativt "Ansök via extern webplats" om du läser annonsen på Platsbanken Vi har tyvärr inte möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via direktadresserad e-post. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 13 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunikatör till Information Rosenbad jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunikatör till Information Rosenbad

Enhetschef till EUI-sekretariatet
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Landsbygdsdepartementet har huvudansvaret för landsbygdsfrågorna och därmed ett brett ansvarsområde. Det omfattar landsbygdsutveckling, jordbruket och dess miljöfrågor, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, växt- och djurfrågor, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de gröna näringarna. Departementet har också en viktig roll som samordnare av regeringens vision om Sverige - det nya matlandet, där syftet är att skapa fler jobb och tillväxt genom god mat och upplevelser. EU-samarbetet påverkar starkt en stor del av Landsbygdsdepartementets ansvarsområden. EUI-sekretariatet ansvarar för samordning av alla frågor inom departementets ansvarsområde som rör Sveriges medlemskap i Europeiska unionen liksom av andra internationella frågor. I samordningen ingår ansvar för övergripande strategi och samstämmighet. Vidare ansvarar sekretariatet för frågor rörande Världshandelsorganisationen (WTO), organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) samt det nordiska samarbetet. Dessutom ansvarar sekretariatet för administrativa ärenden om Svenska FAO-kommittén, för departementets utlandsstationerade representanter liksom för departementets internationella besöksverksamhet. Sekretariatet ska lämna övriga enheter råd och hjälp vid principiellt viktiga ställningstaganden i frågor som berör sekretariatets ansvarsområde. Som enhetschef ansvarar du för att organisera och planera arbetet samt följa upp verksamheten utifrån uppställda mål. Du har personal- och budgetansvar för ca 25 medarbetare och du ingår i departementets ledningsgrupp. Arbetet innebär mycket nära samarbete med departementets ledning och omfattande kontakter inom Regeringskansliet samt med andra myndigheter, intresseorganisationer och internationella institutioner. Vi söker dig som har relevant akademisk examen och tidigare chefserfarenhet. Du har dokumenterat goda chefs- och ledaregenskaper. Som person har du insikt i och kunskap om de krav som ställs i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet och kunskap om EU:s organisation och arbetssätt är ett krav och annat internationellt arbete är meriterande, liksom arbete i Regeringskansliet eller annan statlig förvaltning. Dina kunskaper i svenska och engelska är mycket goda. Du har förmåga att stödja, motivera och entusiasmera kvalificerade medarbetare i en kunskapsbaserad organisation. Du har vilja och förmåga att fatta beslut samt förutser och tar ansvar för beslutens konsekvenser. Du har integritet, är modig och omdömesgill. Du är bra på att samarbeta och etablera nätverk samt företräda verksamheten i olika sammanhang. Du kommunicerar rakt och tydligt, och du visar lyhördhet och respekt för andra synpunkter. Du trivs i en krävande och dynamisk miljö där tempot tidvis är högt. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 15 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef till EUI-sekretariatet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef till EUI-sekretariatet

Kvalificerad jurist till Rättssekretariatet på Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor. Vi är ca 600 anställda med en bred och skiftande kompetens som hanterar bland annat förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, IT-stöd, arkiv och diarier, bibliotek samt kommunikation. Förvaltningsavdelningen ansvarar även för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Förvaltningsavdelningens rättssekretariat verkar för en enhetlig rättstillämpning inom Förvaltningsavdelningen och ansvarar för utvecklingen av föreskrifter och andra styrdokument. Rättssekretariatet utgör ett stöd till Förvaltningsavdelningens enheter i rättsliga frågor och i frågor om beredning av beslut. Inom rättssekretariatet handläggs ärenden som rör framställningar om att få ta del av allmänna handlingar eller uppgifter ur allmänna handlingar. Det pågår för närvarande ett omfattande arbete med att utveckla Regeringskansliets hantering av utlämnandeärenden. Den person som vi söker kommer att ha en viktig roll i detta arbete. Som kvalificerad jurist kommer du huvudsakligen att arbeta med frågor som rör offentlighet och sekretess. I detta ingår dels att du kommer att ansvara för hanteringen av FA:s utlämnandeärenden, dels att du kommer att utgöra ett stöd till departementen i dessa frågor. Tjänsten innefattar vidare att föreslå enhetliga rutiner och processer i fråga om Regeringskansliets hantering av utlämnandeärenden samt att planera och leda utbildningar på området. Detta arbete kan komma att bedrivas i projektform. Arbetet kommer att innebära många och nära kontakter med andra delar av Förvaltningsavdelningen, med departementen och med intressenter utanför Regeringskansliet. I mån av tid kan du även komma att få arbeta med andra frågor inom rättssekretariatets ansvarsområde. Vi söker dig som kan motivera och skapa engagemang och delaktighet i frågor som rör offentlighet och sekretess. Du är antingen hovrätts- eller kammarrättsassessor eller har minst fem års erfarenhet av annat kvalificerat juridiskt arbete inom den offentliga förvaltningen, gärna från Regeringskansliet. För att lyckas i rollen behöver du ha mycket goda kunskaper om det regelverk som styr, samt erfarenhet av att ha arbetat med frågor som rör offentlighet och sekretess. Erfarenhet av att skriva styrdokument samt av att informera och hålla utbildningar är meriterande. Som person är du driven och har en väl utvecklad samarbetsförmåga, mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt hög integritet. Du är serviceinriktad, noggrann och strukturerad och har förmåga att ta eget ansvar. Då rollen handlar mycket om utveckling av verksamheten ser vi gärna att du är van att arbeta i projektform samt att du är utvecklingsorienterad, kreativ och konstruktiv. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Arbetsbelastningen kommer tidvis att vara hög, vilket kräver att du har god förmåga att prioritera samt förmåga att kunna arbeta under tidspress. Befattningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Fackliga företrädare är Ewa Garcia och Jens Skoglund för ST, Johan Strokirk för SACO och Erik Wilhelmsson för SEKO. Samtliga nås via växeln på tel. 08-405 10 00. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg på regeringen.se, http://www.regeringen.se/sb/d/4515. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 18 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post. Intervjuer kommer att påbörjas under senare delen av augusti.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Kvalificerad jurist till Rättssekretariatet på Förvaltningsavdelningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kvalificerad jurist till Rättssekretariatet på Förvaltningsavdelningen

Jurist till Rättssekretariatet på Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor. Vi är ca 600 anställda med en bred och skiftande kompetens som hanterar bland annat förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, IT-stöd, arkiv och diarier, bibliotek samt kommunikation. Förvaltningsavdelningen ansvarar även för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Förvaltningsavdelningens rättssekretariat verkar för en enhetlig rättstillämpning inom Förvaltningsavdelningen och ansvarar för utvecklingen av föreskrifter och andra styrdokument. Rättssekretariatet utgör ett stöd till Förvaltningsavdelningens enheter i rättsliga frågor och i frågor om beredning av beslut. Inom rättssekretariatet handläggs ärenden som rör framställningar om att få ta del av allmänna handlingar eller uppgifter ur allmänna handlingar. Det pågår för närvarande ett omfattande arbete med att utveckla Regeringskansliets hantering av utlämnandeärenden. Den person som vi söker kommer att ha en viktig roll i detta arbete. Som jurist kommer du huvudsakligen att arbeta med frågor som rör offentlighet och sekretess. I detta ingår att handlägga utlämnandeärenden, att delta i arbetet med att ta fram och bereda enhetliga rutiner och processer i fråga om Regeringskansliets hantering av utlämnandeärenden samt att vara med att planera och hålla utbildningar på området. Detta arbete kan komma att bedrivas i projektform. Arbetet kommer att innebära många och nära kontakter med andra delar av Förvaltningsavdelningen, med departementen och med intressenter utanför Regeringskansliet. I mån av tid kan du även komma att få arbeta med andra frågor inom rättssekretariatets ansvarsområde. Vi söker dig som har en jur.kand.-examen eller motsvarande. Du har goda kunskaper om det regelverk som handlar om offentlighet och sekretess och vi ser gärna att du även har arbetat med dessa frågor tidigare. Det är mycket meriterande om du har arbetat som jurist i den offentliga förvaltningen, gärna inom Regeringskansliet. Erfarenhet av att skriva styrdokument samt av att informera och hålla utbildningar är också meriterande. Som person är du serviceinriktad, noggrann och strukturerad. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Arbetsbelastningen kommer tidvis att vara hög, vilket kräver att du har god förmåga att prioritera samt förmåga att kunna arbeta under tidspress. Befattningen är en visstidsanställning till och med den 31 december 2014. Vi tillämpar individuell lönesättning. Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Fackliga företrädare är Ewa Garcia och Jens Skoglund för ST, Johan Strokirk för SACO och Erik Wilhelmsson för SEKO. Samtliga nås via växeln på tel. 08-405 10 00. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg på regeringen.se, http://www.regeringen.se/sb/d/4515. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 18 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post. Intervjuer kommer att påbörjas under senare delen av augusti.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Jurist till Rättssekretariatet på Förvaltningsavdelningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Jurist till Rättssekretariatet på Förvaltningsavdelningen

Inköpare till RK IT
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor. Vi är ca 600 anställda med en bred och skiftande kompetens som hanterar bland annat förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, IT-stöd, arkiv och diarier, bibliotek samt kommunikation. Förvaltningsavdelningen ansvarar även för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. RK IT utvecklar och förvaltar infrastruktur och grundläggande funktioner för IT-stödet i Regeringskansliet och ett hundratal utlandsmyndigheter runt om i världen. RK IT ger även användarstöd till regeringskansliets anställda och ansvarar för Regeringskansliets IT-utbildningar. Sektionen IT Affärsstöd ansvarar för att RK IT:s anskaffningar och ekonomiska och juridiska frågor hanteras affärsmässigt. Arbetsuppgifterna innebär att hantera beställningar av IT-produkter. I det ingår bl.a. pris- och produktkontroller, orderläggning, avrop genom förnyade konkurrensutsättningar på befintliga ramavtal, direktupphandlingar, logistikplanering, leveransbevakning och fakturagranskning. I rollen ingår även att inför anskaffningar fungera som stöd till Regeringskansliets interna beställare med frågor gällande upphandling, ekonomi och uppföljning. Befattningen ingår i inköpsgruppen som idag består av tre personer. Gruppens arbete kännetecknas av en mycket hög servicenivå, kostnadsmedvetenhet, professionalism gentemot beställare och leverantörer samt en vilja att ständigt förbättra och effektivisera inköpsprocessen. Vi söker dig som idag arbetar operativt med inköp. Du bör ha flerårig erfarenhet av arbete som inköpare. Du kommer att arbeta nära våra leverantörer och bör därför vara van att hantera affärsrelationer på ett professionellt sätt. Akademisk utbildning inom inköpsområdet, kännedom om LOU och erfarenhet av upphandling och förhandlingar är meriterande. Bakgrund inom offentlig verksamhet, gärna från Regeringskansliet, är värdefullt. Vi ser en stor fördel om du dessutom har goda kunskaper om IT-produkter. Våra mål är högt satta och vi fäster därför stor vikt vid dina personliga egenskaper, som mycket hög grad av servicekänsla, initiativförmåga och samarbetsförmåga samt att du har ett strukturerat arbetssätt. Vi utgår från att du vill vara med och bidra i utvecklingen av inköpsfunktionen. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Befattningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Befattningen omfattar heltid och Regeringskansliet tillämpar individuell lönesättning. Registerkontroll kan komma att utföras. Fackliga företrädare är Ewa Garcia och Jens Skoglund för ST, Johan Strokirk för SACO och Erik Wilhelmsson för SEKO. Samtliga nås via växeln på tel. 08-405 10 00. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg på regeringen.se, http://www.regeringen.se/sb/d/4515. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 18 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post. Intervjuer kommer att ske i slutet av augusti.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Inköpare till RK IT jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Inköpare till RK IT

Finansdepartementet söker Nationalekonom till prognosenheten
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Finansdepartementet utarbetar riktlinjer för den ekonomiska politiken och finanspolitiken. Departementet samordnar den statliga budgeten, skattepolitiken samt deltar i internationellt ekonomiskt samarbete. Även tull-, finansmarknad, kommunal ekonomi, kommunal lagstiftning och spelmarknad hör till ansvarsområdet liksom statligt ägande. Departementet har drygt 450 anställda. Ekonomiska avdelningen utarbetar underlag för utformningen av den ekonomiska politiken i form av makroekonomiska prognoser, analyser av svensk och internationell ekonomi och offentliga finanser, fördelningsanalyser samt analyser av arbetsmarknaden och utbildningssystemet. Avdelningen arbetar också med analyser av och rekommendationer för den ekonomiska politikens utformning. Ekonomiska avdelningen medverkar också i det internationella ekonomisk-politiska samarbetet i bl.a. EU och OECD. Avdelningen har ca 50 anställda och består av prognosenheten, enheten för offentliga finanser, fördelningsanalysenheten, makroanalysenheten, enheten för arbetsmarknads- och utbildningsanalys och staben. Ekonomiska avdelningen är en kunskapsintensiv miljö som erbjuder spännande, omväxlande och ansvarsfyllda arbetsuppgifter. Prognosenhetens huvuduppgift är att följa, analysera och prognostisera den makroekonomiska utvecklingen i Sverige och i omvärlden. Inom enheten görs prognoser för bl.a. BNP-tillväxten, arbetsmarknaden och inflationen. Prognoserna är centrala underlag för statsbudgeten, vid utformandet av regeringens ekonomiska politik och för bedömningen av utvecklingen av de offentliga finanserna. Enheten ansvarar även för att ta fram olika scenarier för den makroekonomiska utvecklingen, samt bidrar till arbetet med att beräkna de makroekonomiska effekterna av ekonomisk-politiska beslut. Arbetsuppgifterna för enhetens medarbetare inriktar sig på olika specialområden och delar också det allmänna ansvaret för kvalificerade makroekonomiska helhetsbedömningar. Till arbetsuppgifterna hör även att bidra till avdelningens policyrekommendationer. En viktig del av arbetet är metodutveckling samt att i projektform fördjupa analysen inom olika områden. Vi söker dig som är disputerad nationalekonom, alternativt nationalekonom med magister eller master men med några års relevant arbetslivserfarenhet. Du ska ha ekonometriska kunskaper, och vill arbeta med prognoser, analysera långsiktiga trender i ekonomin och effekter av regeringens politik. Tidigare erfarenhet av prognosarbete är meriterande. Du förväntas ha god analytisk förmåga samt ett stort intresse för samhällsekonomiska frågor och kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska. Det är viktigt att du trivs i en miljö där långsiktigt analysarbete kombineras med arbetsuppgifter med kort leveranstid. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast. Mer information lämnas av departementsrådet Ylva Hedén Westerdahl, tfn. 08-405 31 22. Fackliga företrädare är för ST Lotta Nordqvist tfn. 08-405 16 62 och för SACO Peter Österberg tfn. 08-405 48 97. Lön sätts efter kompetens och tidigare erfarenhet. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 28 augusti.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Finansdepartementet söker Nationalekonom till prognosenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Finansdepartementet söker Nationalekonom till prognosenheten

Assistent till justitieministerns politiska stab
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet för polisen, domstolsväsendet, åklagarväsendet, kriminalvården, och för frågor som rör migration och asyl. Departementet ansvarar även för lagstiftningen inom statsrätten, den allmänna förvaltningsrätten, processrätten, civilrätten samt straffrätten. Arbetsuppgifterna innebär att i en assistentpool tillsammans med tre övriga assistenter ansvara för stödet till justitieministern, de två statssekreterarna, stabschefen samt till chefstjänstemän i departementet. Detta innebär att ansvara för kalender, kommunicera internt och externt om förfrågningar, bokningar med mera. Arbetet innebär vidare sedvanliga sekreterarsysslor såsom praktiska arrangemang vid möten och besök, telefonpassning, dokumenthantering, utskick, postöppning och elektronisk fakturahantering. Tjänsten innebär även hantering av riksdagsfrågor och interpellationer samt hantering av regeringsärenden. Vi söker dig som har en utpräglad känsla för service vilket har visats i tidigare arbeten. Du har förmåga att hantera många uppgifter och roller och att snabbt kunna acceptera förändrade förutsättningar. Du har lätt för att samarbeta, är initiativrik och kan arbeta självständigt. Du har gott omdöme och stor integritet samt är van att arbeta under tidspress. Goda språkkunskaper i engelska är också ett krav. Tjänsten är tidsbegränsad fram till och med 30 september 2014. Tillträde omgående. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 10 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Assistent till justitieministerns politiska stab jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Assistent till justitieministerns politiska stab

Handläggare för djurskyddsfrågor till Djur- och livsmedelsenheten
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Landsbygdsdepartementet har huvudansvaret för landsbygdsfrågorna och därmed ett brett ansvarsområde. Det omfattar landsbygdsutveckling, jordbruket och dess miljöfrågor, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, växt- och djurfrågor, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de gröna näringarna. Departementet har också en viktig roll som samordnare av regeringens vision om Sverige - det nya matlandet, där syftet är att skapa fler jobb och tillväxt genom god mat och upplevelser. EU-samarbetet påverkar starkt en stor del av Landsbygdsdepartementets ansvarsområden. Djur- och livsmedelsenheten arbetar med frågor som rör livsmedel, växtskydd, djurhälsa och djurskydd. Där ingår veterinära frågor, frågor om foder och animaliska biprodukter, genresurser och genteknik (GMO) och utsäde. Enheten handlägger administrativa ärenden gällande Livsmedelsverket inklusive besiktningsveterinärerna, Statens veterinärmedicinska anstalt, Distriktsveterinärerna och Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, samt den centrala och de regionala djurförsöksetiska nämnderna. Arbetsuppgifterna kommer i första hand att gälla djurskydd för lantbrukets djur. Även andra djurskyddsrelaterade frågor ingår i arbetsuppgifterna. Du förväntas också vid behov kunna hantera andra frågor inom djur-, livsmedels- och växtområdena. I arbetet ingår att utarbeta underlag för propositioner och regeringsbeslut och bereda dessa inom Regeringskansliet, samt att ta fram faktaunderlag åt den politiska ledningen inom ansvarsområdet. Andra vanliga arbetsuppgifter är att utarbeta svenska positioner inför förhandlingar i EU:s kommissions- och rådsarbetsgrupper, liksom att företräda Sverige i sådana förhandlingar. Vi söker dig som har: • relevant akademisk examen, exempelvis veterinär eller husdjursagronom • goda teoretiska och praktiska kunskaper om djurhållning • några års relevant arbetslivserfarenhet • goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift • god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt • ett utåtriktat och flexibelt förhållningssätt samt förmåga att arbeta i ett högt tempo • gott omdöme och hög integritet Arbetslivserfarenhet från jordbruks- och livsmedelsområdet, från annan statlig myndighet samt förståelse för hur arbete bedrivs i en politiskt styrd organisation är meriterande. Anställningen är ett vikariat på ca ett år. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 4 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare för djurskyddsfrågor till Djur- och livsmedelsenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare för djurskyddsfrågor till Djur- och livsmedelsenheten

Personaldirektör
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Har du vad som krävs för att leda och samordna personalpolitiken i Regeringskansliet? Kan du möta höga krav på att utveckla Regeringskansliets personalarbete? Som personaldirektör ska du ansvara för Regeringskansliets personalpolitik. Din centrala och strategiska uppgift blir att utveckla myndighetens personalarbete och kompetensförsörjning. En naturlig del av rollen blir att företräda myndigheten externt i olika sammanhang. Som personaldirektör får du axla en variationsrik roll. Vi söker dig som under många år har jobbat på ett strategiskt plan. Du är en engagerad ledare och har akademisk examen eller motsvarande och du har gedigen erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning samt verksamhets- och organisationsutveckling inom en stor, komplex organisation. Därutöver har du god kännedom om statlig arbetsgivarpolitik och lönebildning. Det är också en förutsättning att du är en mycket god kommunikatör som uttrycker dig väl på både svenska och engelska. Att du tidigare har arbetat i offentlig sektor är ett krav. Som personaldirektör har du förmågan att leda genom chefer, skapa delaktighet samt koppla samman personalfrågor med verksamhetens behov. Dessutom är du en drivande person med fallenhet för att samverka med andra. Mer information lämnas av personalchef Karin Hjalmarsson, 08-405 36 36 eller personalhandläggare Jessica Powalko, 08-405 20 74. Fackliga företrädare är Bengt-Gunnar Herrström för SACO-S och Anita Engvoll för ST. Båda nås via växeln, 08-405 10 00. Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Välkommen att söka befattningen genom att klicka på ”Ansök” här nedan. Fyll i formuläret samt bifoga CV och personligt brev – senast den 24 augusti 2013.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-14
Sök fler jobb liknande: lediga Personaldirektör jobb, Personaldirektör Stockholm, Personaldirektör Regeringskansliet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Personaldirektör

Jurist/handläggare till energienheten
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Regeringens mål är att fler ska få arbete och att fler ska kunna bidra till välfärden. Näringsdepartementet stödjer regeringen i arbetet att främja utvecklingen av företag och regioner och ansvarar för att det finns goda och säkra kommunikationer och för att trygga tillgången på energi på konkurrenskraftiga villkor. Inom departementet bereds frågor som rör entreprenörskap, konkurrenskraft, regional tillväxt, EU:s strukturfonder, turism, transporter och infrastruktur, informationsteknik, behovsmotiverad forskning, basnäringar samt mineral- och energipolitik. Energienheten ansvarar för frågor inom det energipolitiska området. El- och gasmarknadsfrågor, förnybar energi och energieffektivisering utgör viktiga delar, liksom frågor om forskning och utveckling, beredskap, myndighetsstyrning med mera. Enheten består av ca 25 medarbetare. Arbetsuppgifterna innebär att ansvara för att ta fram förslag till regeringsbeslut i tillståndsärenden och överklagandeärenden främst enligt ellagen, men även enligt annan lagstiftning t.ex. lagen om vissa torvfyndigheter. Vidare innebär arbetet att föredra förslag till beslut för ansvarig statssekreterare och minister. Arbetets karaktär ställer krav på samarbete med övriga Regeringskansliet och att till stor del självständigt driva ärenden för att nå resultat. Arbetet sker tidvis under tidspress. Anställningen är tidsbegränsad under cirka 12 månader med tillträde i september 2013. Vi söker dig som har en juristexamen eller har förvärvat efterfrågade kunskaper och erfarenheter på annat sätt. Du har tidigare arbetat med handläggning av förvaltningsärenden inom offentlig verksamhet och erfarenhet från arbete med tillståndsärenden enligt relevant lagstiftning, främst ellagen och miljöbalken. Arbetets karaktär innebär att du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya frågeställningar och är van att självständigt prioritera i ditt arbete. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och ett intresse för att förmedla din kunskap till andra. Vidare präglas ditt arbete av resultat och av en mycket god förmåga av att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Erfarenhet från domstol eller annan statlig myndighet är meriterande. Du har intresse för att arbeta i en politisk styrd organisation och förståelse för rollen som opolitisk tjänsteman. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 18 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-23
Sök fler jobb liknande: lediga Jurist/handläggare till energienheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Jurist/handläggare till energienheten

Regeringen söker direktör och chef till Överklagandenämnden för studiestöd
Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år. Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet. Överklagandenämnden för studiestöd har till uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut om beviljning av studiemedel eller studiehjälp samt beslut om återkrav av dessa stöd. Huvudprincipen är att ärenden av principiell natur ska avgöras av nämnden efter föredragning av personal vid myndighetens kansli. Myndigheten är lokaliserad till Härnösand och har cirka 20 anställda. • Vi söker dig som har: • dokumenterat goda chefs- och ledaregenskaper, • goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser och förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom, • erfarenhet av arbete med utveckling av organisationer och förändringsprocesser, • goda språkkunskaper främst i engelska, och • är eller har varit ordinarie domare (ett krav som ställs fr.o.m. den 20 augusti 2013 genom ändring i förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd). Vidare ska du ha följande förmågor: • utvecklad samarbetsförmåga och social kompetens, • mycket god administrativ förmåga, • förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor, • entusiasmera och motivera dina anställda, och • väcka intresse och engagemang för myndighetens verksamhet. Dessutom är det meriterande om du har: • erfarenhet från verksamhet med omfattande administration och ärendehantering. Tjänsten ska tillsättas så snart som möjligt. Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas som direktör för ÖKS, se förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer. Mer information om anställningen lämnas av statssekreteraren Ulrika Stuart Hamilton, tfn 08- 405 10 00 och av personalfunktionen, Utbildningsdepartementet i frågor som rör anställningsvillkor, tfn 08-405 10 00. Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 15 september 2013 till Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med referensnummer U2013/4433/SAM.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Härnösand
Publicerad : 07-18
Sök fler jobb liknande: lediga Regeringen söker direktör och chef till Överklagandenämnden för studiestöd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Regeringen söker direktör och chef till Överklagandenämnden för studiestöd

Handläggare till Polisenheten
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet för polisen, domstolsväsendet, åklagarväsendet, kriminalvården, och för frågor som rör migration och asyl. Departementet ansvarar även för lagstiftningen inom statsrätten, den allmänna förvaltningsrätten, processrätten, civilrätten samt straffrätten. Polisenheten ansvarar för Polisen inklusive Säkerhetspolisen och för bevakning och utveckling av det internationella polissamarbetet. Enheten består av cirka 25 personer och leds av en enhetschef,och två huvudmän varav en också svarar som biträdande enhetschef. Arbetsuppgifterna blir i första hand att delta i utvecklingen av den strategiska styrningen av polisen. Detta innebär i huvudsak att följa upp och analysera polisens verksamhetsresultat samt att identifiera lämpliga utvecklingsområden. Därutöver kommer du att ta fram underlag som avser olika delar av polisverksamheten till den politiska ledningen. Därtill kommer sedvanligt departementsarbete, som att t.ex. bereda regeringsbeslut samt utarbeta svar på riksdagsfrågor och interpellationer. Arbetet innebär mycket kontakter med andra departement och Rikspolisstyrelsen. Anställningen är tillsvidare, med 6 månaders provanställning och tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi söker dig som har en akademisk examen, t.ex. med samhällsvetenskaplig, juridisk eller kriminologisk inriktning, och god insikt i strategiskt polisarbete. Erfarenhet från arbete inom Polisen eller annan myndighet inom rättsväsendet är meriterande, likaså erfarenhet från Regeringskansliet. Det är nödvändigt att du är en skicklig skribent och att du har förståelse för kraven på arbetet i en politiskt styrd organisation. Det är också viktigt att du genomför muntliga föredragningar på ett tryggt och tydligt sätt. Då arbetet periodvis bedrivs under stor tidspress behövs en hög stresstålighet, ett flexibelt arbetssätt och en god förmåga att samarbeta. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Som person är du social och initiativrik. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 25 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-25
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare till Polisenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare till Polisenheten

Myndighetshandläggare till Kemikalieenheten
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik och verkar för en bättre miljö genom bl.a. internationellt samarbete, framför allt inom EU. Vi ansvarar för frågor om klimat, giftfri vardag, biologisk mångfald, hav samt miljökvalitetsmålen. Departementet driver arbetet för att en aktiv miljöpolitik ska leda till teknikutveckling och tillväxt. Inom departementet arbetar cirka 150 personer. Kemikalieenheten arbetar med frågor om miljö och hälsa samt varor och varors kretslopp. Här ingår bland annat kemikaliekontroll, avfall, miljödimensionen av bio- och genteknik (GMO), skydd av ozonskiktet och sanering av förorenade områden. Till ansvarsområdena hör också frågor om kärnsäkerhet, strålskydd och hantering av radioaktivt avfall. Enheten arbetar med åtgärder nationellt, men även med förhandlingar inom EU och internationellt. Arbetsuppgifterna innebär att handlägga frågor inom enhetens områden kemikalier, avfall eller GMO. I arbetsuppgiften ingår särskilt att vara myndighetshandläggare för Kemikalieinspektionen (ca halvtid). I sakarbetsuppgifterna ingår att ansvara för frågor inom områdena både nationellt och inom EU. Arbetet innebär att du har i uppgift att bereda regeringsärenden, ta fram underlag till den politiska ledningen, utforma svar på frågor och interpellationer samt bidra med sakkunskap inom området. Arbetet innebär även omfattande kontakter med relevanta aktörer såväl nationella som internationella. I arbetet som myndighetshandläggare ingår att bedöma myndighetens resursbehov, ansvara för vissa delar i arbetet med den ekonomiska vårpropositionen, budgetpropositionen samt vår- och höständringspropositionerna, upprätta utgiftsprognoser och arbetet med att skriva myndighetens regleringsbrev. Arbetet sker i samarbete med andra enheter och departement. Vi söker dig som har akademisk utbildning inom relevant område och erfarenhet av att arbeta på en statlig myndighet eller i Regeringskansliet. Det är meriterande om du har arbetat med myndighetsstyrning, har förhandlingsvana eller erfarenhet från deltagande i EU:s processer inom området. Du och uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska. Du har en förståelse för vad arbetet i en politiskt styrd organisation innebär. Du har en förmåga att ha ett brett perspektiv på frågor och kan snabbt anpassa dig utifrån ändrade förutsättningar. Du kan arbeta självständigt och ditt arbete präglas av kvalitet, positivt förhållningssätt och din analytiska förmåga. Du tar initiativ och du kan prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter. Du har en god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa nya kontakter. Anställningen är tidsbegränsad till och med augusti 2014. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 18 augusti. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-29
Sök fler jobb liknande: lediga Myndighetshandläggare till Kemikalieenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Myndighetshandläggare till Kemikalieenheten

Handläggare för avfallsfrågor till Kemikalieenheten
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik och verkar för en bättre miljö genom bl.a. internationellt samarbete, framför allt inom EU. Vi ansvarar för frågor om klimat, giftfri vardag, biologisk mångfald, hav samt miljökvalitetsmålen. Departementet driver arbetet för att en aktiv miljöpolitik ska leda till teknikutveckling och tillväxt. Inom departementet arbetar cirka 150 personer. Kemikalieenheten arbetar med frågor om miljö och hälsa samt varor och varors kretslopp. Här ingår bland annat kemikaliekontroll, avfall, miljödimensionen av bio- och genteknik (GMO), skydd av ozonskiktet och sanering av förorenade områden. Till ansvarsområdena hör också frågor om kärnsäkerhet, strålskydd och hantering av radioaktivt avfall. Enheten arbetar med åtgärder nationellt, men även med förhandlingar inom EU och internationellt. Arbetsuppgifterna innebär att handlägga frågor på avfallsområdet. I arbetsuppgifterna ingår särskilt att ansvara för frågor om avfallsbehandling och särskilda avfallsslag både nationellt och inom EU. Arbetet innebär att du har i uppgift att bereda regeringsärenden, ta fram underlag till den politiska ledningen, utforma svar på frågor och interpellationer, samt bidra med sakkunskap inom området. Arbetet innebär omfattande kontakter med relevanta aktörer såväl nationella som internationella. Vi söker dig som har akademisk utbildning inom relevant område och erfarenhet av att arbeta på en statlig myndighet eller i Regeringskansliet. Det är meriterande om du har arbetat med avfallsfrågor, har förhandlingsvana eller erfarenhet från deltagande i EU:s processer inom området. Du och uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska. Du har en förståelse för vad arbetet i en politiskt styrd organisation innebär. Du har en förmåga att ha ett brett perspektiv på frågor och kan snabbt anpassa dig utifrån ändrade förutsättningar. Du kan arbeta självständigt och ditt arbete präglas av kvalitet, positivt förhållningssätt och din analytiska förmåga. Du tar initiativ och du kan prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter. Du har en god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa nya kontakter. Anställningen är tidsbegränsad, ca 12 månader. Tillträde snarast. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 18 augusti. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-29
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare för avfallsfrågor till Kemikalieenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare för avfallsfrågor till Kemikalieenheten

Kvalificerad jurist till straffrättsenheten
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet för polisen, domstolsväsendet, åklagarväsendet, kriminalvården, och för frågor som rör migration och asyl. Departementet ansvarar även för lagstiftningen inom statsrätten, den allmänna förvaltningsrätten, processrätten, civilrätten samt straffrätten. Straffrättsenheten ansvarar för lagstiftning som rör straffrätt och kriminalvård samt för förhandlingar inom framför allt EU, Europarådet och FN av frågor som har anknytning till dessa rättsområden. Arbetsuppgifterna består i att bereda lagstiftningsärenden, bl.a. genom att skriva utkast till departements­promemorior, lagrådsremisser och propositioner. Vidare ingår löpande arbetsuppgifter, såsom att göra rättsutredningar, utarbeta brevsvar och underlag till tal samt delta i olika arbetsgrupper. Att företräda Sverige i förhandlingar inom t.ex. EU kan också bli aktuellt. Arbetsuppgifterna innebär omfattande kontakter med andra inom Justitie­departementet, med andra departement inom Regeringskansliet samt med riksdagen, myndigheter och intresseorganisationer. Även internationella kontakter förekommer regelbundet. Vi söker nu en kvalificerad jurist till enheten. Vi söker dig som är hovrättsassessor eller annan kvalificerad jurist med jämförbar arbetslivserfarenhet. Som person är du ansvarskännande, flexibel och uthållig samt har god samarbetsförmåga. Din analytiska förmåga är mycket god och du är strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du arbetar självständigt och snabbt med höga krav på kvalitet. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Även goda kunskaper i franska är meriterande. Tjänstgöringsort: Stockholm Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga förutom personligt brev och CV också betyg, vitsord eller intyg avseende relevanta studier och anställningar. Sista dag för att registrera ansökan är den 18 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga Kvalificerad jurist till straffrättsenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kvalificerad jurist till straffrättsenheten

EU-samordnare till Internationella sekretariatet
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik och verkar för en bättre miljö genom bl.a. internationellt samarbete, framför allt inom EU. Vi ansvarar för frågor om klimat, giftfri vardag, biologisk mångfald, hav samt miljökvalitetsmålen. Departementet driver arbetet för att en aktiv miljöpolitik ska leda till teknikutveckling och tillväxt. Inom departementet arbetar cirka 150 personer. Internationella sekretariatet biträder departementsledningen och sakenheterna i internationella och EU-relaterade miljöfrågor. Inom departementets ansvarsområde svarar sekretariatet för samordning och utveckling av EU-arbetet samt det globala miljösamarbetet. Sekretariatet svarar även för departementsledningens internationella resor och besök. Arbetsuppgifterna innebär samordning av EU-frågor i departementet. Du kommer att arbeta med att ta fram instruktioner och underlag inför olika EU-möten, planera inför enskilda möten med andra EU-länder samt förbereda ministerns deltagande i ministermöten. I rollen ingår också att vara ett stöd till departementets handläggare och den politiska ledningen i EU-frågornas hantering samt att delta i strategisk utveckling av EU-frågorna i departementet samt påverkansarbete mot EU-institutionerna och EU:s medlemsländer. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga EU-samordnare på enheten, med departementets miljöråd och assistent i Bryssel samt har många andra interna och externa kontakter. Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom relevant område och erfarenhet av att arbeta med samordning av EU-frågor, antingen inom EU:s institutioner eller annan relevant organisation. Du har god kunskap om EU:s institutioner och arbetssätt. Det är meriterande om du dessutom har kännedom om EU:s miljörätt och EU:s miljöpolitik samt erfarenhet från Regeringskansliet. Du har en förmåga att hantera många uppgifter samtidigt och att snabbt anpassa dig till förändrade förutsättningar. Ditt arbete präglas av engagemang, kvalitetstänkande och resultatinriktning. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och har lätt för att skapa kontakter och samarbeta. Som EU-samordnare arbetar du både på svenska och engelska och du måste därför behärska dessa språk obehindrat i tal och skrift. Dessutom är det meriterande med kunskaper i franska eller något annat språk som används frekvent inom EU. Tjänsten är ett vikariat till september 2014, med tillträde i oktober 2013. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 31 augusti. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kommer att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga EU-samordnare till Internationella sekretariatet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: EU-samordnare till Internationella sekretariatet

Rättssakkunnig till konsumentenheten
Konsumentenheten arbetar dels med konsumenters möjligheter att göra välgrundande val, dels med det rättsliga konsumentskyddet. Enheten ansvarar bl.a. för marknadsföringslagen och produktsäkerhetslagen. Under enheten sorterar myndigheterna Allmänna reklamationsnämnden, Marknadsdomstolen, Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket samt det statliga bolaget Miljömärkning Sverige AB. Arbetet på enheten har en stark EU-anknytning. Arbetsuppgifterna innebär främst att skriva lagar och förordningar samt lagrådsremisser och propositioner på enhetens rättsområde. Som en del av enhetens rättsfunktion får du en central roll på enheten och du kommer att samarbeta med andra handläggare i såväl författningsarbetet som i det internationella förhandlingsarbetet. Resor kan ingå i arbetet. Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor. Du ska vara bra på att arbeta strukturerat och effektivt och ha god uthållighet i arbetet med att nå utsatta mål i ett projekt. Du ska ha en god analytisk och stilistisk förmåga, vara noggrann och lägga vikt vid kvalitet. Arbetet kräver förmåga att arbeta snabbt och självständigt men ställer samtidigt höga krav på samarbetsförmåga. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 30 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-05
Sök fler jobb liknande: lediga Rättssakkunnig till konsumentenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Rättssakkunnig till konsumentenheten

Administratör till Enheten för regional tillväxt, Näringsdepartementet
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Regeringens mål är att fler ska få arbete och att fler ska kunna bidra till välfärden. Näringsdepartementet stödjer regeringen i arbetet att främja utvecklingen av företag och regioner och ansvarar för att det finns goda och säkra kommunikationer och för att trygga tillgången på energi på konkurrenskraftiga villkor. Inom departementet bereds frågor som rör entreprenörskap, konkurrenskraft, regional tillväxt, EU:s strukturfonder, turism, transporter och infrastruktur, informationsteknik, behovsmotiverad forskning, basnäringar samt mineral- och energipolitik. Enheten för regional tillväxt ansvarar för frågor inom den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik. Regionala utvecklingsprogram, regionala företagsstöd och kommersiell service utgör viktiga delar, liksom frågor om sektorssamordning och regional dialog. Enheten ansvarar för strukturfondsprogrammen i Sverige samt utformningen av EU:s famtida sammanhållningspolitik i Sverige. Enheten svarar, i de delar som berör enhetens ansvarsområden, för styrning av Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, länsstyrelser och samverkansorgan. Vi är ca 27 medarbetare på enheten. Arbetsuppgifterna innebär att ge ett administrativt stöd till enhetens verksamhet och handläggare. Det innebär bl.a. ansvar för ärendehantering, expediering och iordningställande av akter i regeringsärenden och övriga ärenden samt bearbetning och sammanställning av texter inför tryckning av enhetens produkter. I arbetsuppgifterna ingår även ekonomihantering i Agresso samt att arrangera och administrera möten och seminarier. I arbetet ingår också allmänna administrativa göromål som registrering, utskick, mail- och telefonkontakter med departement, tryckeri och enskilda, fakturakontroll, postöppning m.m. Vidare kommer du delta i att utveckla enhetens rutiner och arbetssätt. Vi söker dig som har gymnasial utbildning och stor erfarenhet av att arbeta som kvalificerad assistent i en större organisation eller företag. I arbetet ingår kontakter såväl internt som externt vilket innebär att du måste vara flexibel, ha en positiv och utåtriktad läggning och stor integritet. Du är noggrann och serviceinriktad. Du har god organisations- och prioriteringsförmåga, du måste ha lätt för att samarbeta, kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du bör vara en van datoranvändare och ha goda kunskaper i Officepaketet. Du ska ha förmåga att hantera många uppgifter samtidigt, ofta under tidspress. Vidare har du goda kunskaper i svenska och minst baskunskaper i engelska. Erfarenhet av liknande arbete inom Regeringskansliet eller från annan statlig myndighet är meriterande. Det är även önskvärt om du har erfarenhet av arbete i Agresso. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 11 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-05
Sök fler jobb liknande: lediga Administratör till Enheten för regional tillväxt, Näringsdepartementet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Administratör till Enheten för regional tillväxt, Näringsdepartementet

Administratör till Enheten för Regional tillväxt, Näringsdepartementet
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Regeringens mål är att fler ska få arbete och att fler ska kunna bidra till välfärden. Näringsdepartementet stödjer regeringen i arbetet att främja utvecklingen av företag och regioner och ansvarar för att det finns goda och säkra kommunikationer och för att trygga tillgången på energi på konkurrenskraftiga villkor. Inom departementet bereds frågor som rör entreprenörskap, konkurrenskraft, regional tillväxt, EU:s strukturfonder, turism, transporter och infrastruktur, informationsteknik, behovsmotiverad forskning, basnäringar samt mineral- och energipolitik. Enheten för regional tillväxt ansvarar för frågor inom den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik. Regionala utvecklingsprogram, regionala företagsstöd och kommersiell service utgör viktiga delar, liksom frågor om sektorssamordning och regional dialog. Enheten ansvarar för strukturfondsprogrammen i Sverige samt utformningen av EU:s framtida sammanhållningspolitik i Sverige. Enheten svarar, i de delar som berör enhetens ansvarsområden, för styrning av Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, länsstyrelser och samverkansorgan. Vi är ca 27 medarbetare på enheten. Arbetsuppgifterna innebär att ge ett administrativt stöd till enhetens verksamhet, handläggare och till enhetschef. Det innebär bl.a. ansvar för ärendehantering, expediering och i ordningsställande av akter i regeringsärenden och övriga ärenden, samt bearbetning och sammanställning av texter inför tryckning av enhetens produkter. Att upprätta rond- och beredningslistor, och även beredning av vissa EU-ärenden. I arbetsuppgifterna ingår också att arrangera och administrera möten och seminarier, liksom allmänna administrativa kontorsgöromål som registrering, utskick, mejl- och telefonkontakter med departement, tryckeri och enskilda personer. Du kommer också att delta i att utveckla enhetens rutiner och arbetssätt. Vi söker dig som har en gymnasial utbildning och stor erfarenhet av att arbeta som kvalificerad administratör i en större organisation eller företag. I arbetet ingår kontakter såväl internt som externt, vilket innebär att du måste vara flexibel, ha en positiv och utåtriktad läggning och stor integritet. Du har god organisations- och prioriteringsförmåga, har lätt för att samarbeta, kan ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du är noggrann och mycket serviceinriktad. Du är en van datoranvändare och har goda kunskaper bl.a. i Officepaketet och det är även önskvärt att du har erfarenhet av arbete i Agresso. Du har en förmåga att hantera många uppgifter samtidigt, ofta under tidspress och har goda kunskaper i svenska och minst baskunskaper i engelska. Erfarenhet av liknande arbete inom Regeringskansliet eller annan statlig myndighet är meriterande. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 2013-08-11. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-05
Sök fler jobb liknande: lediga Administratör till Enheten för Regional tillväxt, Näringsdepartementet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Administratör till Enheten för Regional tillväxt, Näringsdepartementet

Handläggare till enheten för Marknad och konkurrens
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Regeringens mål är att fler ska få arbete och att fler ska kunna bidra till välfärden. Näringsdepartementet stödjer regeringen i arbetet att främja utvecklingen av företag och regioner och ansvarar för att det finns goda och säkra kommunikationer och för att trygga tillgången på energi på konkurrenskraftiga villkor. Inom departementet bereds frågor som rör entreprenörskap, konkurrenskraft, regional tillväxt, EU:s strukturfonder, turism, transporter och infrastruktur, informationsteknik, behovsmotiverad forskning, basnäringar samt mineral- och energipolitik. Enheten för Marknad och konkurrens har ansvar för frågor och ärenden som rör ramvillkor för företag och företagande. Enheten ansvarar också för konkurrens- och marknadsfrågor liksom frågor gällande statsstöd samt för förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör Konkurrensverket Arbetsuppgifterna Enhetens främsta uppgift är att värna och främja goda ramvillkor för företag och företagande. Det innebär att enheten bevakar, analyserar och driver frågor som rör företag och företagande framför allt vad gäller regler och regelverk. Arbetet sker genom att delta i Regeringskansliets beredningsarbete, handlägga inkomna ärenden till Näringsdepartementet liksom att ta fram underlag och driva frågor i Regeringskansliet liksom inom EU. Enhetens ansvarsområde innebär också att vi har omfattande kontakt med andra myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Dina arbetsuppgifter ligger främst inom området för statsstöds- och konkurrensfrågor. Du kommer primärt att arbeta med frågor gällande ärenden på statsstödsområdet som klagomålsärenden och anmälningar till EU-kommissionen liksom utvecklingsarbetet avseende statsstödsreglerna. De sakfrågor på statsstödsområdet där enheten har absolut störst behov av ytterligare förstärkning är FoUI, miljö och skatter. Du kommer i dessa ärenden svara för kontakterna med andra departement, myndigheter, näringsliv m.m. och EU-kommissionen. I arbetet ingår även att delta i utredningar som enheten medverkar i. Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning på juridik eller ekonomi och som har några års kvalificerad erfarenhet från arbetsuppgifter med anknytning till statsstöd eller konkurrensrätt. Erfarenhet från myndighet, domstol eller näringsliv är meriterande. Det är även viktigt att du har förståelse för näringslivets förutsättningar och villkor. Arbetet förutsätter att Du har lätt för och är nyfiken på att sätta dig in i nya frågor. Du är analytisk, resultatorienterad och flexibel, du arbetar snabbt och självständigt, är utåtriktad samt har god samarbetsförmåga. Du har även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 31 augusti. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-07
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare till enheten för Marknad och konkurrens jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare till enheten för Marknad och konkurrens

Budgetsamordnare/controller till Enheten för verksamhetsstöd
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Landsbygdsdepartementet har huvudansvaret för landsbygdsfrågorna och därmed ett brett ansvarsområde. Det omfattar landsbygdsutveckling, jordbruket och dess miljöfrågor, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, växt- och djurfrågor, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de gröna näringarna. Departementet har också en viktig roll som samordnare av regeringens vision om Sverige - det nya matlandet, där syftet är att skapa fler jobb och tillväxt genom god mat och upplevelser. EU-samarbetet påverkar starkt en stor del av Landsbygdsdepartementets ansvarsområden. Enheten för verksamhetsstöd (EV) ansvarar för utveckling och samordning av departementets arbete med statsbudgeten samt myndighetsstyrningen, verksamhetsplanering och uppföljning, intern ekonomi, administrativ utveckling och service samt samordning av kommittéarbetet. Enheten ansvarar också för samordning av departementets personalfrågor samt extern och intern kommunikation och brevsvar. Arbetsuppgifterna innebär att du samordnar och följer upp departementets arbete med statens budget, myndighetsstyrning och vissa andra gemensamma frågor för departementet, t.ex. miljö och jämställdhet. I det arbetet ingår också att hålla samman beräkningar och dokument samt att foga samman texter från övriga medarbetare på departementet. Arbetet sker i samarbete med övriga budgetsamordnare på enheten. I arbetsuppgifterna ingår också att ha ett andrahandsansvar för de frågor som departementetsredovisningsansvarige håller i, t.ex. departementets verksamhetsplanering, budgetering, prognoser och uppföljning. Vi söker dig som har akademisk utbildning, gärna med ekonomisk och/eller statsvetenskaplig inriktning eller motsvarande kunskaper. Några års erfarenhet av relevant arbete i Regeringskansliet eller på myndighet är meriterande. Arbetet ställer krav på god analytisk förmåga och att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vidare har du god samarbetsförmåga, kan hantera formalia och hålla uppsatta tidsramar. Du har ett flexibelt förhållningssätt, är ansvarstagande och strukturerad samt har gott omdöme och hög integritet. Du trivs i en krävande och dynamisk miljö där tempot tidvis är högt. Erfarenhet av att arbeta i Hermes och/eller ekonomisystemet Agresso är meriterande. Anställningen är tills vidare med tillträde enligt överenskommelse, vi tillämpar sex månaders provanställning. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 30 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-09
Sök fler jobb liknande: lediga Budgetsamordnare/controller till Enheten för verksamhetsstöd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Budgetsamordnare/controller till Enheten för verksamhetsstöd

Rättssakkunnig till enheten för processrätt och domstolsfrågor
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet för polisen, domstolsväsendet, åklagarväsendet, kriminalvården, och för frågor som rör migration och asyl. Departementet ansvarar även för lagstiftningen inom statsrätten, den allmänna förvaltningsrätten, processrätten, civilrätten samt straffrätten. Enheten för processrätt och domstolsfrågor ansvarar för den lagstiftning som rör den centrala processrätten – främst förfarandet i allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol – samt organisatoriska, administrativa och ekonomiska frågor som gäller Sveriges Domstolar och vissa andra myndigheter. Vidare ansvarar enheten för frågor om bl.a. rättshjälp, delgivning, skiljeförfarande, advokater och internationell civilprocessrätt. Arbetsuppgifterna består bl.a. av lagstiftningsarbete samt att ta fram svenska ståndpunkter och företräda Sverige i förhandlingar inom EU och internationella organisationer. I arbetet ingår även att ta fram underlag till den politiska ledningen och att bevaka och bidra till det författningsarbete som pågår i andra delar av Regeringskansliet. Resor förekommer. Tillträde snarast. Vi söker dig som är assessor eller annan kvalificerad jurist. Du har en mycket god analytisk och stilistisk förmåga. Som person är du stabil, flexibel och uthållig samt har god samarbetsförmåga. Du arbetar självständigt och snabbt med höga krav på noggrannhet och kvalitet. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Bifoga gärna vitsord och betyg. Sista dag för att registrera ansökan är den 31 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-12
Sök fler jobb liknande: lediga Rättssakkunnig till enheten för processrätt och domstolsfrågor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Rättssakkunnig till enheten för processrätt och domstolsfrågor

Assistent till Ekonomiska avdelningen
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Finansdepartementet utarbetar riktlinjer för den ekonomiska politiken och finanspolitiken. Departementet samordnar den statliga budgeten, skattepolitiken samt deltar i internationellt ekonomiskt samarbete. Även tull-, finansmarknad, kommunal ekonomi, kommunal lagstiftning och spelmarknad hör till ansvarsområdet liksom statligt ägande. Departementet har drygt 450 anställda. Ekonomiska avdelningen utarbetar underlag och ger rekommendationer för utformningen av den ekonomiska politiken i form av makroekonomiska prognoser, analyser av offentliga finanser, fördelningsanalyser samt analyser av arbetsmarknaden och utbildningssystemet. Ekonomiska avdelningen medverkar också i det internationella ekonomisk-politiska samarbetet i bl.a. EU och OECD. Avdelningen har ett 50-tal anställda och präglas av en kunskapsintensiv miljö som erbjuder spännande, omväxlande och ansvarsfyllda arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak att vara ett administrativt stöd för avdelningen och medverka i avdelningens arbete. Arbetsuppgifterna inkluderar bl.a. faktura- och posthantering, viss personaladministration, uppföljning av internbudget samt bokning av resor och möten, kopiering och distribution av dokument inom regeringskansliet samt att organisera olika gemensamma aktiviteter, seminarier etc. Arbetet innefattar också att korrigera och skriva texter, hantera interpellations- och frågesvar och att hjälpa till att göra och bearbeta olika sammanställningar både i Word och Excel. Utöver detta deltar du i ett lagarbete och kommer även att rycka in på andra uppgifter inom ramen för avdelningens arbete. Vi söker dig som har minst gymnasiekompetens, gärna med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter med korta och många deadlines. Som person är du självständig, noggrann, ordningsam och ansvarskännande. Du har en utpräglad servicekänsla, har lätt för att samarbeta med andra och tycker om att ta egna initiativ inom givna ramar. Du bör behärska Microsoft Office-paketet väl och ha fallenhet för och intresse av ekonomi och IT-frågor. Vidare har du goda kunskaper i engelska. Erfarenheter från Regeringskansliet är meriterande. Lön sätts efter kompetens och erfarenhet. Deltid kan diskuteras. Mer information lämnas av departementsrådet Lena Moritz tel. 08- 405 20 23. Fackliga företrädare är för Saco Peter Österberg, tel. 08-405 48 97 och för ST Lotta Nordqvist tel. 08-405 16 62. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev märkt med referensnummer Fi2013/2948. Sista dag för att registrera ansökan är den 13 september.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-13
Sök fler jobb liknande: lediga Assistent till Ekonomiska avdelningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Assistent till Ekonomiska avdelningen

Chef för enhet 3 vid budgetavdelningen
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Finansdepartementet utarbetar riktlinjer för den ekonomiska politiken och finanspolitiken. Departementet samordnar den statliga budgeten, skattepolitiken samt deltar i internationellt ekonomiskt samarbete. Även tull-, finansmarknad, kommunal ekonomi, kommunal lagstiftning och spelmarknad hör till ansvarsområdet liksom statligt ägande. Departementet har drygt 450 anställda. Finansdepartementets budgetavdelning har en central funktion i Regeringskansliet. Budgetavdelningen ansvarar för frågor som rör den statliga budgetpolitiken och ger finansministern stöd i det ekonomisk-politiska beslutsfattandet. Avdelningens verksamhet präglas av: - God budgetdisciplin - Samhällsekonomisk effektivitet - Hög kostnadseffektivitet i användning av offentliga medel Budgetavdelningen är en kunskapsintensiv miljö som erbjuder spännande och ansvarsfyllda arbetsuppgifter. Avdelningen präglas av utvecklingsförmåga, samverkan och flexibilitet. Vid budgetavdelningen arbetar för närvarande cirka 90 personer. Budgetavdelningen arbetar bl.a. med samhällsekonomiska analyser och konsekvensbeskrivningar av förslag med ekonomiska, budgetära eller organisatoriska konsekvenser inom offentliga sektorns samtliga delar. Centrala utgångspunkter i avdelningens arbete, och i förhandlingar med andra departement om reformförslag, är sunda statsfinanser och hög samhällsekonomisk effektivitet. Avdelningen tar även fram underlag för övergripande prioriteringar mellan olika sektorer inom offentlig sektor, analyserar strukturella frågor i ekonomin, samt ger råd om utformningen av den ekonomiska politiken. Arbetsuppgifterna innebär att leda verksamheten inom enhet 3 inom budgetavdelningen med 14 medarbetare , och som har ansvar för beredning av frågor inom följande områden: Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet (utom hållbar samhällsbyggnad, bostads- och byggandefrågor och trossamfundsfrågor) samt Finansdepartementet (kommunala frågor). Vi söker dig som har intresse för samhällsekonomiska frågeställningar och har förmåga att se nya möjligheter vid problemlösning. För befattningen krävs förhandlingsskicklighet och stor operativ förmåga under tidspress. Du ska ha förmåga att leda, koordinera, inspirera och utveckla kvalificerade medarbetare. Du förstår hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation och som person är du resultatinriktad, har hög integritet och god samarbetsförmåga. Du har bred kompetens inom det samhällsvetenskapliga området, företrädesvis med ekonomisk inriktning. Du bör ha erfarenhet från arbete i Regeringskansliet. Chefserfarenhet är meriterande. Mer information lämnas av tf. budgetchefen Åke Nordlander, tfn 08-405 15 54, samt om anställningsvillkor av personalhandläggaren Carl-Johan Nordahl, tfn 08-405 35 18. Fackliga företrädare är för Saco Daniel Palm, tfn 08-405 92 04, och för ST Lotta Nordqvist, tfn 08-405 16 62. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev och ange dnr Fi2013/2959. Sista dag för att registrera ansökan är den 30 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Chef för enhet 3 vid budgetavdelningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Chef för enhet 3 vid budgetavdelningen

Huvudsekreterare och utredningssekreterare
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Landsbygdsdepartementet har huvudansvaret för landsbygdsfrågorna och därmed ett brett ansvarsområde. Det omfattar landsbygdsutveckling, jordbruket och dess miljöfrågor, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, växt- och djurfrågor, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de gröna näringarna. Departementet har också en viktig roll som samordnare av regeringens vision om Sverige - det nya matlandet, där syftet är att skapa fler jobb och tillväxt genom god mat och upplevelser. EU-samarbetet påverkar starkt en stor del av Landsbygdsdepartementets ansvarsområden. En särskild utredare ska genomföra en bred genomgång av dricksvattenområdet och identifiera framtida utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och på lång sikt. Utifrån de risker som klimatförändringar, kemiska ämnen och andra hot mot råvattentäkter och dricksvattenförsörjningen kan innebära ska utredaren föreslå åtgärder på de problem som utredaren identifierar inom styrningen av de verksamheter som påverkar dricksvattenförsörjningen. Arbetsuppgifterna innebär att i nära samarbete med utredaren och berörda parter ta fram underlag för utredarens ställningstagande samt ansvara för och skriva olika delar i utredningens betänkande. I tjänsten som huvudsekreterare ingår därutöver att organisera och leda sekretariatets dagliga arbete. Vi söker dig som har relevant akademisk examen gärna inom juridik, ekonomi, naturvetenskap eller samhällsplanering. Minst en av sekreterarna bör ha goda kunskaper om funktionen och relegeringen av dricksvattenförsörjningen i Sverige. Vi förutsätter att du är analytisk, drivande och snabbt kan sätta dig in i omfattande och komplex materia. Du ska ha ett gott omdöme och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Tidigare erfarenhet från arbete inom utredningsväsendet, liksom erfarenhet från offentlig förvaltning är meriterande. Anställningarna är tidsbegränsade. Tillträde snarast möjligt. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 1 september 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Huvudsekreterare och utredningssekreterare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Huvudsekreterare och utredningssekreterare

Regeringen söker direktör och chef till Myndigheten för kulturanalys
Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år. Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet. Myndigheten för kulturanalys inledde sin verksamhet i april 2011. Dess huvudsakliga uppgift är att, utifrån en bred ansats och med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom hela kulturområdet samt att analysera hur olika tendenser och förändringar i samhället påverkar kulturlivet. Myndigheten ska vidare bistå regeringen med underlag och rekommendationer som kan ligga till grund för omprövningar av kulturpolitiken. Den ska kunna hantera uppdrag på kortare varsel från regeringen, men har också vissa långsiktiga uppdrag, exempelvis att bedriva omvärldsbevakning och följa den internationella utvecklingen på kulturområdet, att analysera och utvärdera kulturlivets samlade finansiering, att bedöma den statliga verksamhetsstyrningen och bidragsordningarna på kulturområdet samt följa utvecklingen inom andra sektorer med betydelse för kulturlivet i Sverige. Myndigheten ska också vara en länk mellan forskarsamhället och den kulturpolitiska praktiken. Myndigheten har ca åtta anställda, varav flertalet är disputerade. Befattningen är placerad i Stockholm. Som chef för myndigheten ingår det i dina uppgifter att leda och utveckla en nyligen etablerad verksamhet med högt kvalificerade medarbetare. I rollen ingår att företräda verksamheten gentemot olika aktörer på kulturområdet, gentemot uppdragsgivaren Kulturdepartementet och att engagera och motivera myndighetens medarbetare. Mer information om myndigheten finns på myndighetens hemsida: www.kulturanalys.se Vi söker dig som har • akademisk examen inom relevanta områden • goda kunskaper om och erfarenheter av utvärdering och relevanta analysmetoder • goda kunskaper om statsförvaltning, beslutsprocesser och förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom • dokumenterat goda chefs- och ledaregenskaper • bred kunskap och goda kontaktnät inom olika samhällsområden • goda språkkunskaper i svenska och i engelska Du ska vidare ha förmåga att • utifrån fastställda mål och givna ekonomiska ramar utveckla verksamheten på kort och lång sikt • med hög integritet företräda myndigheten på ett tydligt och förtroendeingivande sätt • analysera kulturens värden i förhållande till ett bredare politiskt perspektiv • skapa kontaktnät på nationell och internationell nivå, inom kulturområdet och aktuella forskningsfält • kommunicera och tillgängliggöra myndighetens resultat • leda och entusiasmera personal samt arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor Meriterande är • högre akademisk examen (disputerad) inom relevant område • god kännedom om kulturlivet och dess utvecklingsområden • erfarenhet av offentligt utredningsarbete • erfarenhet av EU-samarbete och annat internationellt arbete • erfarenhet av populärvetenskaplig publicering • erfarenhet från och/eller kunskap om verksamhet inom kommuner och landsting Mer information om arbetsuppgifterna lämnas av enhetschefen, departementsrådet Leif Grundberg, tel 08-405 32 03 och av expeditions- och rättschefen Maria Eka, tel 08-405 45 75. Uppgifter om anställningsvillkor m.m. lämnas av personalchefen Helena Debourg, tel. 08-404 22 83. I den här rekryteringen samarbetar vi med Michaël Berglund Executive Search AB, tel 08-663 90 00, där Ewa Olszewski svarar på dina frågor. Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 5 september 2013 till Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med referensnummer Ku2013/1677/ISS.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Regeringen söker direktör och chef till Myndigheten för kulturanalys jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Regeringen söker direktör och chef till Myndigheten för kulturanalys

Regeringen söker generaldirektör och chef till Statens kulturråd
Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år. Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet. Statens kulturråd är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Myndighetens uppgift är att, med utgångspunkt i de nationella kultpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder. Myndigheten har ett brett och mångfacetterat verksamhetsfält och fördelar årligen ca 1,9 miljarder kronor i bidrag till kulturområdet, varav 1,2 miljarder kronor fördelas i form av länsvisa bidrag till landstingen (kultursamverkansmodellen). Kulturrådet har ca 80 anställda och har sitt huvudkontor och sina lokaler i Filmhuset, på Gärdet i Stockholm. Mer information om myndigheten finns på myndighetens hemsida: http://kulturradet.se Som chef för myndigheten ingår det i dina uppgifter att leda och utveckla verksamheten. I rollen ingår att, tillsammans med myndighetens styrelse, ansvara för en organisation med kvalificerade specialister samt att fungera som en samlande kraft och talesperson för hela myndigheten. Vi söker dig som har • akademisk examen, eller motsvarande • dokumenterat goda chefs- och ledaregenskaper • erfarenhet av att leda strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete • goda kunskaper om statsförvaltningen, beslutsprocesser och förståelse för att leda en verksamhet som arbetar utifrån politiskt fastställda mål • goda kontaktnät, både nationellt och internationellt inom relevanta områden • goda kunskaper i svenska och engelska Du ska vidare ha förmåga att • utveckla en resultatinriktad, kreativ och relevant verksamhet med utgångspunkt från fastställda mål och givna ekonomiska ramar • leda och entusiasmera personal samt arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor • vara idé- och visionsinriktad • företräda myndigheten på ett tydligt, engagerat och intresseväckande sätt och kommunicera dess resultat • etablera och vidareutveckla samarbeten med andra relevanta aktörer inom myndighetens verksamhetsområde Meriterande är • god kännedom om det svenska kulturlivet • internationell erfarenhet samt erfarenhet från och/eller kunskap om verksamhet inom kommuner och landsting Endast den som är svensk medborgare får inneha anställning som generaldirektör och chef för Statens kulturråd. Mer information om anställningen lämnas av enhetschefen, departementsrådet Martin Sundin, tel. 08-405 15 98 och av expeditions- och rättschefen Maria Eka, tel.08-404 45 75. Uppgifter om anställningsvillkor m.m. lämnas av personalchefen Helena Debourg, tel. 08-405 22 83. I den här rekryteringen samarbetar vi med S.I.M.S., Scandinavian and International Management Search AB, där Göran Willner, tel 0705-47 43 55 och Anders Engman, tel. 0708-88 15 00, svarar på dina frågor. Parallellt med annonsprocessen genomför S.I.M.S en sökprocess där kandidater kontaktas utifrån upprättad kravprofil. Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 5 september 2013 till Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med referensnummer Ku2013/1676/ISS.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Regeringen söker generaldirektör och chef till Statens kulturråd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Regeringen söker generaldirektör och chef till Statens kulturråd

Nationalekonomer till enheten för offentliga finanser
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Finansdepartementet utarbetar riktlinjer för den ekonomiska politiken och finanspolitiken. Departementet samordnar den statliga budgeten, skattepolitiken samt deltar i internationellt ekonomiskt samarbete. Även tull-, finansmarknad, kommunal ekonomi, kommunal lagstiftning och spelmarknad hör till ansvarsområdet liksom statligt ägande. Departementet har drygt 450 anställda. Ekonomiska avdelningen utarbetar underlag för utformningen av den ekonomiska politiken i form av makroekonomiska prognoser, analyser av svensk och internationell ekonomi och offentliga finanser samt fördelningsanalyser. Avdelningen medverkar också i det internationella ekonomisk-politiska samarbetet i bl.a. EU och OECD. Viktiga och återkommande arbetsuppgifter är prognoser för den internationella och den svenska ekonomins utveckling och för de offentliga finanserna samt fördelningspolitiska redogörelser. Avdelningen har ca 60 anställda och består av prognosenheten, enheten för offentliga finanser, fördelningsanalysenheten, makroanalysenheten, enheten för arbetsmarknads- och utbildningsanalys, och stabsenheten. Ekonomiska avdelningen är en kunskapsintensiv miljö som erbjuder spännande, omväxlande och ansvarsfyllda arbetsuppgifter. Enheten för offentliga finanser ansvarar för reala och finansiella prognoser av den offentliga sektorn på kort- och medellång sikt. Inom enheten görs prognoser för bl.a. offentliga sektorns skatteintäkter, statsbudgetens inkomster och kommunsektorns finanser. Prognoserna är centrala underlag vid utformandet av regeringens ekonomiska politik. Enheten ansvarar även för att ta fram offentligfinansiella analyser av ekonomisk-politiska förslag, analyser av kommunal­ekonomiska frågor samt uppföljning av budgetpolitiska mål inom ramen för det svenska konvergensprogrammet. Arbetsuppgifterna innebär arbete med offentlig-finansiella prognoser som innefattar både prognosarbete och utveckling av enhetens prognosmodeller. Som medarbetare på enheten delar du också det allmänna ansvaret för kvalificerade offentligfinansiella helhetsbedömningar och bidrar med texter till exempelvis budgetpropositionen och den ekonomiska vårpropositionen. Vi söker nu två nationalekonomer som är disputerade eller har mångårig och relevant arbetslivserfarenhet inom området. Du bör ha erfarenhet av prognosarbete och ett stort intresse för att omsätta ekonomisk analys till beslutsunderlag för den ekonomiska politiken. Den ena tjänsten är inriktad på prognoser av skatteintäkter från hushåll. För denna tjänst värderas erfarenhet av att arbeta med individdata och mikrosimuleringsmodeller, exempelvis FASIT-modellen, liksom god kännedom om skattesystemet. Den andra tjänsten är inriktad på prognoser av den offentliga sektorns konsumtionsutgifter. Tidigare erfarenhet av makroprognoser är, liksom kunskap om offentlig ekonomi och nationalräkenskaper värdefulla för denna tjänst. För båda tjänsterna gäller att du ska ha ett genuint intresse av samhällsekonomiska frågor och förmåga att snabbt kunna sätta dig in i nya områden. Det är viktigt att du trivs i en miljö där långsiktigt analysarbete kombineras med arbetsuppgifter med kort leveranstid. Du har god analytisk förmåga, är initiativrik, drivande och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. God förmåga att arbeta både självständigt och i grupp är en förutsättning. Den tjänst som är inriktad på prognoser för offentlig konsumtion är en tillsvidareanställning, den andra tjänsten är tidsbegränsad t.o.m. 15 september 2014. Mer information lämnas av departementsrådet Thomas Pettersson tel. 08- 405 10 82. Fackliga företrädare är för Saco Peter Österberg, tel. 08-405 48 97 och för ST Lotta Nordqvist tel. 08-405 16 62. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev märkt med referensnummer Fi2013/2994 . Sista dag för att registrera ansökan är den 4 september.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Nationalekonomer till enheten för offentliga finanser jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nationalekonomer till enheten för offentliga finanser

Rättssakkunnig till enheten för fastighetsrätt och associationsrätt
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet för polisen, domstolsväsendet, åklagarväsendet, kriminalvården, och för frågor som rör migration och asyl. Departementet ansvarar även för lagstiftningen inom statsrätten, den allmänna förvaltningsrätten, processrätten, civilrätten samt straffrätten. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt ansvarar för lagstiftningen inom områdena fastighetsrätt (inklusive hyresrätt och bostadsrätt), associationsrätt, redovisning och revision. Arbetsuppgifterna: Arbetet består till stor del av att skriva utkast till lagrådsremisser och propositioner. En annan viktig uppgift är att företräda Sverige i arbetsgrupper inom EU och andra internationella fora. Kontakter med andra departement inom Regeringskansliet och med riksdagen, myndigheter och intresseorganisationer är ett viktigt inslag i arbetet. I det löpande arbetet ingår t.ex. att besvara brev, att ta fram underlag till den politiska ledningen och att bevaka och bidra till lagstiftningsarbete som pågår i andra delar av Regeringskansliet. Vi söker dig som som har fullgjort assessorsutbildning i hovrätt eller kammarrätt eller som har motsvarande kompetens. Du ska vara målinriktad och bra på att arbeta strukturerat och effektivt. Vi förväntar oss att du är ansvarstagande och har god initiativkraft. Du ska vara noggrann och lägga vikt vid de krav på kvalitet som ställs. Vi förutsätter också att du har mycket god förmåga att samarbeta med andra. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Tillträde enligt överenskommelse. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Bifoga gärna vitsord och betyg. Sista dag för att registrera ansökan är den 8 september 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Rättssakkunnig till enheten för fastighetsrätt och associationsrätt jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Rättssakkunnig till enheten för fastighetsrätt och associationsrätt


Sök lediga jobb Regeringskansliet

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se